Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti DUHOVÁ PLANETA, s.r.o.

Se sídlem: Pardubice, Palackého 2626, PSČ 530 02, IČ: 25995855, DIČ : CZ 25995855, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 19002.
 

I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. (dále také jako „prodávající“) a zákazníka (dále také jako „kupující“) při dodávkách zboží ze sortimentu internetového obchodu provozovaného společností DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. na adrese www.duhovaplaneta.cz nebo na adrese www.duhovaplaneta.com  (dále jen „Internetový obchod“) zákazníkovi na základě jeho objednávky nebo při objednávkách zboží uskutečněných prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky Internetového obchodu, tj. pro fyzické a právnické osoby, které společnosti DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. zašlou prostřednictvím Internetového obchodu svou objednávku, ale i pro zákazníky, kteří si zboží objednají pomocí prostředků komunikace na dálku.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. na adrese www.duhovaplaneta.cz nebo na adrese www.duhovaplaneta.com . Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez souhlasu zákazníka pouze v přiměřeném rozsahu. Prodávající je v takovém případě povinen poskytnout zákazníkovi nové znění obchodních podmínek v textové podobě s viditelně vyznačenými navrhovanými změnami a určit přiměřenou lhůtu k vyjádření, zdali je zákazník akceptuje. V případě, že se zákazník v určené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s navrhovanými změnami souhlasí. V případě, že zákazník s navrhovanými změnami nesouhlasí, je každá strana oprávněna všeobecné obchodní podmínky vypovědět. V takovém případě činí výpovědní lhůta 15 dnů. Na podmínky doručení navrhovaných změn obchodních podmínek zákazníkovi se vztahuje čl. IX. těchto podmínek.

4. Veškeré vztahy mezi společností DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Spotřebitelem dle těchto všeobecných obchodních podmínek je podle § 419 občanského zákoníku každá fyzická osoba, která nakupuje zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti.
 

II. Objednávání zboží

1. Objednávka může být společnosti DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. doručena:

a)      prostřednictvím Internetového obchodu, tedy prostřednictvím internetové aplikace umístěné na internetových stránkách
          společnosti DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. na adrese www.duhovaplaneta.cz nebo www.duhovaplaneta.com .

b)      e-mailem na adresu info@duhovaplaneta.cz nebo na adresu duhova.planeta@seznam.cz

c)      faxem na fax.č.: 226 013 927

d)      telefonicky v pracovní době na tel.č.: 494 322 321, 494 322 322

e)      poštou na adresu skladu: DUHOVÁ PLANETA, s.r.o., Mánesova ul., Areál ZZN, 51741 Kostelec nad Orlicí

2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:

a)      Svojí identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČ, DIČ, kontakt (telefon, fax nebo e-mailovou
         adresu).

b)      Kód objednávaného zboží podle katalogu a popřípadě také jeho popis a rozměr.

c)      Množství objednávaného zboží.

d)      Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště
         kupujícího).

 

3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku společnosti DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. se objednávka považuje za úplnou.

 

4.  Společnost DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. potvrzuje zákazníkovi přijetí objednávky z internetového obchodu, a to v elektronické formě na jím uvedenou emailovou adresu.

 

5. Po doručení úplné objednávky je společnost DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, vyhrazuje si společnost DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. toto zboží nedodat vůbec nebo v menším množství, než bylo požadováno. Případně kontaktuje společnost DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění nebo upozorní na možné dodání zboží v delším dodacím termínu.

 

6. Společnost DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. sdělí před uzavřením kupní smlouvy zákazníkovi, který je spotřebitelem ve smyslu 419 občanského zákoníku, tedy fyzickou osobou, která nejedná při své podnikatelské činnosti, následující informace:

a)      svou identifikaci a kontaktní údaje

b)      přesné označení a popis kupovaného zboží

c)      jeho celkovou kupní cenu včetně všech případných souvisejících poplatků

d)      způsob platby a dodání zboží

e)      informaci o možnosti odstoupení od smlouvy a jeho případné reklamace

f)       v případě zboží s digitálním obsahem rovněž údaje týkající se funkčnosti digitálního obsahu a údaj o jeho součinnosti
         s hardwarem a softwarem.

 

7. V případě, že je kupní smlouva se spotřebitelem uzavírána některým z prostředků komunikace na dálku, sdělí společnosti DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. tomuto zákazníkovi v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy rovněž tyto informace:

a)      náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby

b)      údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována

c)      v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany
         zavazovat

d)      v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu
         jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná

e)      v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních,
         poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b)

f)       pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář
         pro  odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis

g)      údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu
          uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být
          vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

h)      údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a
          jejichž plnění již začalo

i)        jde-li o smlouvu podle § 1837 občanského zákoníku, údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě
          za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne

j)        údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se
          stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

8. Zákazník bere na vědomí, že společnost DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. není povinna s ním uzavřít kupní smlouvu, pokud dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu nebo všeobecné obchodní podmínky.

 

9. Telefonické hovory se společností DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. mohou být monitorovány.

 

III. Uzavření kupní smlouvy

K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem potvrzení objednávky odeslané zákazníkem prostřednictvím Internetového obchodu společností DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. nebo doručením objednávky prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

 

IV. Kupní cena zboží a platební podmínky

1. Prodávající si vyhrazuje právo stanovit výši kupních cen dle svého uvážení. Prodávající si dále vyhrazuje právo pozdější změny takto stanovených kupních cen.

2. Ceny uvedené u zboží jsou včetně DPH v sazbě vyplývající z platných právních předpisů.

3. V kupní ceně jsou započítány náklady na obalový materiál a balné.

4. Kupní cena zboží bude určena dle aktuálních cen uvedených na stránkách Internetového obchodu. V případě, že došlo ke změněně kupní ceny podle odst. 1 a tato změna ještě není zobrazena na stránkách Internetového obchodu, je společnost DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. povinna zákazníka, který objedná zboží za neaktuální cenu z Internetového obchodu, informovat o aktuální výši nové kupní ceny neprodleně po obdržení objednávky zákazníka. Zákazník je v takovém případě oprávněn novou výši kupní ceny odmítnout a objednávku stornovat. Je-li konečná kupní cena totožná nebo nižší, než cena uvedená na internetových stránkách Internetového obchodu, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky

5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit (zcela nebo z části) od uzavřené kupní smlouvy po projednání s kupujícím, a to v těchto výjimečných případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

6. Ve vztahu ke zboží, které je kupujícímu poskytováno zcela zdarma, nemůže kupující uplatňovat jakákoliv práva z titulu vad či nedostatečné kvality zboží. Převod vlastnického práva k takovému zboží bude posuzováno jako darování dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku.

7. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny prodávajícímu takto:
> hotově - dobírkou - při přebírání zboží od doručovatele; zboží kupující hradí v hotovosti řidiči dopravní společnosti PPL nebo při osobním odběru na výdejním místě.
> bankovním převodem – na bankovní účet společnosti DUHOVÁ PLANETA, s.r.o.

8. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za každou samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
 

V. Podmínky dodání zboží

1.      Přijaté objednávky budou expedovány v termínu do 3 pracovních dnů. V období říjen – prosinec v termínu do 5 pracovních dnů.

 

2.      Dodávka se provádí v rámci České republiky a Slovenské republiky prostřednictvím společnosti GEIS. Společnost GEIS (dále také jako „zásilková služba“) doručí zásilky do druhého pracovního dne od převzetí zboží od prodávajícího, maximálně pak do dvou dnů od převzetí zboží od prodávajícího. V případě doručení do Slovenské republiky je doba doručení jeden až dva dny. Zásilková služba kontaktuje kupujícího v den dodání SMS zprávou a domluví hodinu dodání. Zásilková služba může učinit až tři pokusy o doručení zboží, není li adresát zastižen. Poté bude objednávka zrušena.
Přepravné není účtováno u objednávek nad 5000,- Kč bez DPH (6050,- Kč s DPH při 21 %), sleva 40 % je poskytována ve faktuře u objednávek od 3000,- do 4999,- Kč bez DPH (3630,- - 6048,80 Kč s DPH při 21 %).
Cena přepravného CZ: 85,- Kč bez DPH (102,85 s DPH)
Cena přepravného na dobírku CZ: 115,- Kč bez DPH (139,15 Kč s DPH)

 

 

3.      Osobní vyzvednutí na adrese výdejního místa, v pracovní den Po-Pá 7:30- 15:30 hod. Jakmile je zboží připraveno, kupující dostane od prodávajícího e-mail s potvrzením, že si může zboží vyzvednout. Na vyzvednutí má kupující 5 (pět) pracovních dní, počínaje následujícím pracovním dnem od obdržení potvrzení. Poté bude objednávky zrušena.

 

4.      Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

 

5.      Společnost DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. vystaví zákazníkovi daňový doklad, který bude obsahovat veškeré zákonem požadované náležitosti
 

VI. Reklamace, odstoupení od smlouvy a záruční doba

1.      Práva a povinnosti společnosti DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. a zákazníka ve věci odpovědnosti společnosti DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku. V případě, že je zákazník spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, řídí se práva a povinnosti ve věci odpovědnosti společnosti DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. za vady zboží zejména ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku.

 

2.      Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, v případě zasílání zboží prostřednictvím přepravce (GLS,PPL) pak nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží. Reklamaci je kupující povinen učinit písemně a je povinen v ní vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

 

3.      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby byla tato vada bezplatně opravena, a to buď opravou věci či výměnou vadné části věci. Není-li taková oprava či výměna možná, má kupující nárok na dodání nové věci bez vady. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

4.      Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 419 občanského zákoníku, tedy jedná-li se o fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a je-li smlouva sjednána pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefonicky, faxem, e-shopem, atd.), má zákazník právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží. V této lhůtě musí být zboží předáno k doručení společnosti DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. Odstoupení do smlouvy musí zákazník adresovat na adresu výdejního místa společnosti DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. či na adresu elektronické pošty společnosti DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. - info@duhovaplaneta.cz nebo duhova.planeta@seznam.cz . Zboží musí být společnosti DUHOVÁ PLANETA, s r.o. vráceno do 14 dnů ode dne odeslání odstoupení od smlouvy společnosti DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. na adresu výdejního místa (skladu společnosti).

 

5.      Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

a)      o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnost DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. před uzavřením smlouvy sdělila zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

b)      o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

c)      o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu

d)      o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

e)      o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

f)       o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnosti DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. před uzavřením smlouvy sdělila zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

6.      Společnost DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. je oprávněna do 4 dnů ode dne obdržení vráceného zboží zákazníkem, dle předchozího odstavce, přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Do 10 dnů ode dne skončení lhůty na přezkoumání stavu zboží, je společnost DUHOVÁ PLANETA, s.r.o., v případě, že je vrácené zboží v pořádku, povinna vrátit kupní cenu zákazníkovi spolu s náklady na jeho dodání. Společnost DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. není povinna k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět.

 

7.       Právo odstoupit od smlouvy se vztahuje výhradně na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.duhovaplaneta.cz nebo www.duhovaplanetacom a nebo pomocí prostředků komunikace na dálku.

 

8.      Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba 24 měsíců, ledaže je právními předpisy nebo přímo výrobcem stanovena záruční doba odlišná. Pro občerstvení, kancelářskou techniku a spotřební materiál k výpočetní technice však platí vždy záruční doba udaná výrobcem, uvedená na obalu tohoto zboží.

 

9.      Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 419 občanského zákoníku, činí záruční doba 24 měsíců. Je-li na obalu dodávaného zboží nebo v návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

 

10.  Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží zákazníkovi, resp. potvrzením dodacího listu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže užívat zboží (doba reklamačního řízení, opravy apod.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 

11.  Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti DUHOVÁ PLANETA, s.r.o., např. předložit prodejní doklad (fakturu).

 

12.  Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky

 

13.  Prodávající si vyhrazuje právo na odlišnosti v barevných odstínech prezentovaných elektronickou cestou a skutečné reálné barvy.
 

VII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1.      Ochrana osobních údajů zákazníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.      Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které pro účely uzavření kupní smlouvy prodávajícímu poskytl, zejména se jedná o údaj jeho jméno a příjmení, adresy bydliště, adresy elektronické pošty, telefonní číslo, popřípadě další údaje sdělené zákazníkem pro potřeby prodávajícího k naplnění účelu kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3.      Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

4.      Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při internetové objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5.      Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.

6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.      Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

8.      V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.      Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.  Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu zákazníka.
 

VIII. Doručování

1.      Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je doručováno na adresu jeho elektronické pošty.

2.      Zpráva je doručena:
- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 

IX. Závěrečná ustanovení

1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z Internetového obchodu www.duhovaplaneta.cz nebo www.duhovaplaneta.com a nebo s nákupem zboží pomocí prostředků na dálku. Pro dodávku nadstandardního zboží, které není na těchto internetových stránkách společnosti DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. uvedeno, se tyto všeobecné obchodní podmínky užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi společností DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. a zákazníkem sjednány individuálně.

 

2.      Písemnou dohodou mezi společností DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.

 

3.      Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 16.7.2014.

 

4.      Právní vztah společnosti DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. a zákazníků se řídí právním řádem České republiky.

 

5.      Pokud vztah mezi společnosti DUHOVÁ PLANETA, s.r.o. a zákazníkem obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.

 

6.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 

7.       V případě sporu se může zákazník, který je spotřebitelem, obrátit na Ministerstvo průmyslu a obchodu, jež v rámci své působnosti zajišťuje alternativní řešení sporů pomocí nevládních organizací, které poskytují poradenskou činnost v oblasti spotřebitelských práv při řešení konkrétních spotřebitelských sporů.

 

Formulář odstoupení od smlouvy ZDE                                                                   Poučení o právu odstoupení od smlouvy  ZDE

Tabulka pro stanovení slevy - podle ročního obratu předcházejícího kalendářního roku bez DPH
                                     - POUZE PRO OBCHODNÍ PARTNERY S IČO -

Výše ročního obratu bez DPH                       % slevy

do 5000,- Kč                                                   beze slevy
    5001,-         -                 7500,- Kč                5 %
    7501,-         -               10000,- Kč              10 %
  10001,-         -               20000,- Kč              15 %
  20001,-         -               25000,- Kč              16 %
  25001,-         -               30000,- Kč              17 %
  30001,-         -               40000,- Kč              18 %
  40001,-         -               50000,- Kč              19 %
  50001,-         -               75000,- Kč              20 %
  75001,-         -             100000,- Kč              21 %
100001,-         -             150000,- Kč              22 %
150001,-         -             200000,- Kč              23 %
200001,-         -             250000,- Kč              24 %
250001,-         -             500000,- Kč              25 %
500001,-         -             750000,- Kč              26 %
750001,-         -           1000000,- Kč              28
%
nad 1000000,- Kč                               individ.slevy

Možnost zisku dalších slev:
při navýšení odběru oproti předcházejícímu kalendářnímu období:

Navýšení ročního obratu o 10 % = 1 % slevy navíc
Navýšení ročního obratu o 20 % = 2 % slevy navíc
Navýšení ročního obratu o 30 % = 3 % slevy navíc